Tietosuojaseloste

Heiku x Lasten Taikamaan asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Heiku x Lasten Taikamaa ( tmi Lasten Taikamaa,  y-tunnus 2231938-9 )
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on Heli Nurminen, yrityksen omistaja

Heiku x Lasten Taikamaa
Terttiläntie 42, 31400 Somero
+358 405562436
info@heiku.fi

2 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Heikun x Lasten Taikamaan  asiakasrekisteri

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

4 Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5 Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

 1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 2. asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten ostetut tuotteet, laskutus- ja maksutiedot.
 3. henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kuusi vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin. Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;
 2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
 3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
 4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
 5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
 6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
 7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Ostoskorisi on tyhjä

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

Suodata tuotteita

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2022 alkaen.

Heiku 

Voit tilata tuotteita ensisijaisesti käyttämällä verkkokaupan ostoskoria.
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen heikushop@outlook.com tai info@heiku.fi tai soittaa tilauksesi numeroon puh. 0405562436.
Tuotteiden hinnat ovat esillä tuotteiden yhteydessä. Tuotteisiin sisältyy arvonlisäveroa 24 % tai 10%. Veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa.
Tilataksesi tuotteita sinun pitää olla 18 vuotta täyttänyt. Tilattuasi tuotteet, olet sitoutunut myös lunastamaan ne.  Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. Pidätämme oikeuden myös peruuttaa tilaus, mikäli tuotteissa on ilmeisiä hintavirheitä. Tällaisia ovat esim. että tuote on väärin hinnoiteltu ja sen hinta poikkeaa huomattavasti todellisesta hinnasta tai tuotteeseen on vahingossa tullut kaksinkertainen alennus.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksaminen tapahtuu Paytrailin Oyj sivuston kautta. Maksutapoina ovat:

Pankkimaksut: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, S-Pankki, Aktia, POP-pankki,  Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Handelsbanken, Ålandsbanken ja luottokortit Visa, MasterCard, American Express  sekä Collector-lasku ja Mobile Pay. 

Lasku- ja Osamaksut: Walley, OP Lasku ja Jousto
Korttimaksut:
Visa, MasterCard ja American Express
Mobiilimaksut: MobilePay, Pivo ja Siirto & Apple Pay


Maksut Visa, MasterCard tai American Express korteilla


Mikäli haluat maksaa Visa, MasterCard tai American Express korteilla, Heiku toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja
lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Paytrail.
Paytrail Oyj toimii Visa, MasterCard tai American Express korteilla-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Paytrail Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Paytrail Oyj on myös maksun saaja.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2, Lutakonaukio 7,
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Walley -laskutus- ja osamaksupalvelu


Walley Lasku/Osamaksu -palvelulla voit maksaa ostoksiasi jopa 5000 €:n saakka. Walley Laskulle saat korotonta* maksuaikaa aina vähintään 30 päivää. Lasku erääntyy siis maksettavaksi vasta ostopäivää seuraavaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. (* Maksuaikakorko on 0 %, ensimmäiseen laskuun lisätään 2,95 € laskutuspalkkio). Voit maksaa laskun koko loppusumman eräpäivänä pois tai halutessasi voit valita 1-36 kk:n osamaksuerät. Osamaksu käynnistyy automaattisesti maksettuasi laskuun merkityn minimi osamaksuerän. Halutessasi voit maksaa myös suurempia osamaksueriä tai maksaa koko loppusumman kerralla pois. Osamaksun korko on 1,6 % kuukaudessa, mikä vastaa 19,20 % nimellistä vuosikorkoa. Laskuun lisätään tilinhoitomaksu 2,95 € kuukaudessa, jolloin todellinen vuosikorko laskettuna 1000 €:n ostoksella on 21,3 %. Valitessasi Collector Lasku/Osamaksun, saat tilaamasi tuotteet aina kotiin ennen niiden maksamista. Tämä tuo joustavuutta sekä turvallisuutta vaihtojen ja palautusten käsittelyyn.

Walley Lasku/Osamaksua voi käyttää henkilö, joka on täyttänyt 20 vuotta ja jolla on moitteettomat luottotiedot. Teemme luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6 % kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.
Saatte täydelliset Walley Lasku/Osamaksun ehdot seuraavista linkeistä:
Tarkemman palvelukuvauksen löydät https://www.collector.fi/henki...
Yleiset lasku- ja tililuottoehdot löydät https://www.collector.se/uploa...
Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot löydät https://www.collector.se/uploa...
Luotonantajana toimii Collector Bank AB.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkista aina tilausvahvistuksen sisältö ja yhteystietosi. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Mikäli et saa tilausvahvistusta, saattaa esim. sähköpostissasi olla näppäilyvirhe tai tilaus ei ole mennyt läpi. Säästä tilausvahvistus, mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen tilausnumerosi saatavilla. Tarkista aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Toimituskulut ja -tavat

Toimituskulut sisältävät postitus- ja pakkauskulut. Toimitamme tilauksen Postin kautta.

Toimituskulu 3,90 euroa, toimitus kirjeenä, pikkupakettina tai pakettina edullisemman mukaan. 
Toimituskulu 5,90 euroa, toimitus AINA pakettina, valitse KIIREtoimitus
Toimituskulu 10,90 euroa, KOTIPAKETTI, paketti toimitetaan kotiovelle. Posti ottaa yhteyttä toimitusajan sopimiseksi. Ei toimituskuluttomuus rajaa.

Toimitamme myös Ahvenanmaalle, toimitustapa Ålands Islands, toimituskulu 7,90 euroa.

Normaalisti yli 100 euron tilaukset toimitetaan ilman toimituskuluja. (Kanta-asiakkailla eli rekisteröityneillä asiakkaillavoi olla omia toimituskulu-alennuksia). Sovituissa ennakkotilauksissa toimituskulut todellisen hinnan mukaan. Tehdessäsi useamman tilauksen, jo maksettuja postikuluja ei valitettavasti voida palauttaa, vaikka tilausten yhteissumma olisi yli 100 euroa. Tällöin valitse toisiin tilauksiin Nouto.
Jos palautat tuotteita tilauksesta ja tilauksen arvo jää alle toimituskuluttomuusrajan, niin toimituskulut lisätään normaalisti.

Toimitusaika

Tilaukset postitetaan mahdollisimman pian, pääsääntöisesti n. klo 13 mennessä tulleet tilaukset ehtivät vielä saman päivän postituksiin. Toimitusaikataulu riippuu kuitenkin aina mahdollisesta toimitusruuhkasta. Poikkeuksena on meillä valmistettavat tuotteet tai tilaustuotteet, joissa on ilmoitettu toimitusaika erikseen ( esim. rekkarit n. seitsemän arkipäivää). Jos jokin tilauksen tavaroista on loppunut varastostamme, otan sinuun yhteyttä.

Mikäli huolellisesta pakkaamisesta huolimatta paketti tai sen sisältö on kuljetuksessa vaurioitunut, tee siitä ilmoitus postille vastaanottaessasi pakettia (posti on velvollinen korvaamaan vahingon). Emme vastaa virheellisten osoitetietojen aiheuttamista lisäkustannuksista.
Tilauksia ei toimiteta postiennakolla.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen ( Force Major) aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Tuotteilla on 14 vuorokauden palautus- ja vaihto-oikeus niiden vastaanottamisesta. Kaupan peruuttamisesta on ilmoitettava myyjälle kirjallisesti, jonka jälkeen tuote on palautettava myyjälle viipymättä. Palautusajan jälkeen tulleita palautuksia emme voi hyväksyä. Tuote pitää olla alkuperäisessä kunnossaan, alkuperäisessä pakkauksessa, siis käyttämätön, pesemätön, ehjä ja tuotelaput pitää olla kiinni. Palapelipakkaukset pitää olla avaamattomia. Jos palautettua tuotetta on vastoin ostajan laissa säädettyä huolenpitovelvollisuutta käytetty, on yrityksellä oikeus periä arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan saakka palautuskuluineen. Noudatathan näitä ohjeita, jotta voimme hyväksyä palautuksesi. Käytännössä, mikäli tuote ei ole palautuskelpoinen, emme voi hyvittää siitä mitään.
HUOM! Alusvaatteilla, uimapuvuilla, sukkahousuilla ja sukilla, hiustuotteilla sekä muilla hygieniatuotteilla ei luonnollisesti ole palautusoikeutta hygieniasyistä kuten ei myöskään avatuilla kosmetiikkatuotteilla.

HUOM! Lain mukaan asiakkaan on AINA ilmoitettava palautuksesta ENNEN PALAUTUSTA

Voit ilmoittaa palautuksesta joko sähköpostitse osoitteeseen info@heiku.fi tai kaupan Peruutus-lomakkeella. Palautuksissa ilmoita

*tilauksen tiedot (tilausnumero, tilauspäivä, tilauksen vastaanottopäivä)
*tilaajan nimi ja yhteystiedot
*palautettavat tuotteet

PALAUTUS POSTIN KAUTTA

Tunnus 672735
Heiku
Terttiläntie 42
31400 Somero

Veloitamme postin tunnuksellamme tehdyistä palautuksista 5,90 euroa, yli 2 kg palautuksista veloitamme 10,00 euroa.
Ennen lähetystä tehdyistä peruutuksista veloitamme normaalit palautuskulut.
HUOMIOITHAN, että palauttaessasi KIIREtoimituksena TAI kotipakettina lähetettyä pakettia, emme palauta paketin toimituskuluja.

Palautuskulut vähennetään palautuksesta. Mikäli samassa lähetyksessä on sekä palautus että vaihtotuotteita, palautuskulut peritään palautettavien tuotteiden osalta. Halutessasi voit myös maksaa palautuksen itse, jos se niin on sinulle edullisempi. Tällöin jätä tunnus pois, jotta palautuksesta ei mene kaksinkertaista maksua. Suomen ulkopuolelta palautettaessa asiakas maksaa itse palautuksen postimaksun.

Laitathan AINA palautuksen mukaan myös omat tietosi (yhteystiedot, tilausnumero), jotta tiedämme, keneltä palautus on. Voit käyttää myös lähetyslistaa tai tilausvahvistusta ja merkata siihen palautettavat tuotteet.
Muista pyytää palautuksestasi kuitti postissa. Kirjattuja tai postiennakkolähetyksiä emme valitettavasti lunasta.

Palautus maksetaan takaisin n. 2-7 päivän kuluessa, kun palautettavat tuotteet ovat saapuneet takaisin.

Lunastamaton paketti

HUOM! Tilauksen noutamatta jättäminen postista ei ole enää palauttamista. Kaikista tilauksista pitää siis tehdä PERUUTUSILMOITUS.
Mikäli tilauksesta ei ole tehty peruutusilmoitusta ja/tai se on jätetty noutamatta postista, joudumme perimään asiakkaalta 12,00 euron maksun meille aiheutuneista kuluista. Uudelleenlähetyksessä perimme 5,90 euron toimituskulut. Jos tilaus kuitenkin palautetaan, niin uudelleenlähetyskuluja ei luonnollisesti palauteta. Erikseen sovituissa palautuksissa käytämme postin hinnastoa. 

Tuotteen vaihto

Tuote voidaan vaihtaa kerran erikokoiseen / samanhintaiseen tuotteeseen veloituksetta asiakaspalautuksena. Vaatteiden kuviointikohdistus ei oikeita maksuttomaan vaihtoon tai palautukseen. Muissa vaihdoissa veloitamme vaihdosta toimituskulut hinnaston mukaan riippumatta siitä, onko sillä hetkellä voimassa jokin postikuluttomuuskampanja. Kiireellisissä vaihdoissa suosittelemme tekemään vaihtotuotteesta uuden tilauksen ja palauttaa aikaisemmin tilatun tuotteen normaalisti asiakaspalautuksena. Tällöin kyseessä ei ole vaihto, vaan palautuksesta vähennetään palautuskulut normaalisti.

HUOM! Yksilöllisesti valmistetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta (Kuluttajansuojalain 6. luku (15.12.2000/1072).

Lasten rekisterikilvet valmistetaan yksilöllisesti tilausten perusteella, eikä niitä ole mahdollisuutta myydä niitä sellaisenaan eteenpäin muille asiakkaille. Tästä syystä niillä on palautusoikeus vain tuotevirhetapauksissa. Kuluttajansuojalain 6. luku (15.12.2000/1072). Tämä koskee myös omalla tekstillä tehtyjä paitoja ja muita teksti/nimi-tuotteita.

Määrämittaan leikatuilla kankailla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.

Kankaiden reklamaatiot on aina tehtävä ennen pesua ja leikkausta ja 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta, jotta ne voidaan hyväksyä.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Yli 100 euron tilaukset toimitetaan ilman toimituskuluja (ei Kotipaketti)

Jos palautat tuotteita tilauksesta ja tilauksen arvo jää alle 100 euroa, niin toimituskulut lisätään normaalisti. Uudelleenlähetyksistä veloitamme 5,90 euron toimituskulut (pakettina), vaikka tilaus olisi yli 100 euroa. Kirjelähetyksissä normaali toimituskulu 3,90 euroa. Nämä palautus/vaihto ohjeet koskevat vaan Suomeen lähetettäviä tilauksia. Ulkomaille tilattaessa asiakas maksaa palautuksen itse. Mikäli kyseessä on vaihto, uusi tuote tilataan suoraan verkkokaupasta.

These instructions are valid only in Finland. Abroad ordering customer pays the return itself. In the case of exchange, the new product can be ordered directly online. The customer have to pay shipping costs.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.